• TRA CỨU ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10

  • NĂM HỌC 2022-2023

  • Thí sinh nhập số báo danh, ngày sinh và mã xác nhận vào các ô dưới đây
  • Thí sinh và trang http://113.161.26.44:8088 để tìm hiểu thêm về thông tin tuyển sinh